Barnehagedrift etter ny barnehagelov og merverdiavgiftskompensasjon

Private og ideelle virksomheter som driver barnehage, har rett til momskompensasjon. For kostnader som gjelder bygg, er kompensasjonen avhengig av at barnehagen drives i eget bygg.

Frister i Foretaksregisteret for 2022

Foretaksregisteret må ha fått melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling innen 10. oktober.

Barnehager og krav om selvstendig rettssubjekt

Fra 1. januar 2023 blir det innført et krav i barnehageloven om at hver private barnehage, med noen unntak, skal være et selvstendig rettssubjekt. Kommunen blir tilsynsmyndighet.

Søknad om ettergivelse av forsinkelsesgebyr for årsregnskap

Dersom innsending av årsregnskap for regnskapsår 2021 er blitt forsinket som følge av covid-19, bør det i eventuell søknad om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr redegjøres for dette.

Arve Hoel

24.08.22
Vi søker etter revisor

Vi søker revisor eller revisormedarbeider. Vi ser helst at du har noe erfaring, men ikke noe krav. Se mer i egen flik øverst på siden.

Endringer i kravene til organisering av private barnehager

Revisorforeningen har nå fått svar fra Kunnskapsdepartementet på vår henvendelse om endringer i kravene til organisering av private barnehager.

Har redusert maksimalbeløpet for tvangsmulkt

Skatteetaten har besluttet at maksimalbeløpet for tvangsmulkt ved manglende levering av skattemeldingen for 2021 skal reduseres fra kr 61 150 til kr. 12 230

Slik vil staten strupe privat forbruk i selskap

Bedrifter som eier formuesobjekter som boliger, fly, helikopter og båter foreslås å beskattes hardt av regjeringen.

Lønnsstøtteordningen - behov for praksisendring

Revisorforeningen mener arbeidsgivere som utbetaler lønn etterskuddsvis for alle perioder bortsett fra desember, bør falle inn under ordningen for lønnsstøtte. Vi er blitt oppmerksom på at disse som en følge av at de ikke rapporterer lønn i en a-melding i januar, har fått avslått søknader om lønnsstøtte for januar.

Regjeringen varsler mva på el-biler og andre avgiftsendringer

Regjeringen foreslår å erstatte merverdiavgiftsfritaket for elbiler med en tilskuddsordning fra 2023. Tilskuddsordningen skal speile et merverdiavgiftsfritak for kjøpsbeløp opp til 500 000 kroner. Dette vil gjøre at normale elbiler ikke vil endre pris, mens dyre elbiler kan få en prisøkning som følge av en normalisering av avgiftsleggingen.