Oppgaveplikten for konsern etter rentebegrensningsregelen

For 2020 gjelder de samme lempinger i oppgaveplikten som ble gitt for 2019.

Ordningen med betalingsutsettelse for skatt og avgift er forlenget ut juni

Stortinget har vedtatt å forlenge ordningen med betalingsutsettelse for skatt og avgift til ut juni.

Hjemmekontor og fradrag for mva

Arbeidsgiver vil ha fradrag for inngående avgift på anskaffelser til hjemmekontor under forutsetning av at ytelsen ikke utløser skatteplikt for den ansatte.

Finanstilsynets rapport fra tilsynet med revisorer i 2020

Finanstilsynet peker på den teknologiske utviklingen og betydningen for revisjonsutøvelsen og tar opp mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.

Lagmannsretten: Salg av egen bolig gav skattesmell

Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt dom i saken som gjaldt salg av bolig til utbygger på Fornebu.

Arve Hoel

10.02.21
Lokal Revisjon AS flytter

Lokal Revisjon AS flytter fra Bryggeriet etter 15 år. Fra mandag 15. februar 2021 blir vi å finne på Storhamarsenteret. Vi tar over fine lokaler i 2. etasje med inngang fra nord-vest. Fra inngangen mot Norsk Tipping går du forbi Sparebank 1 sin filial og rundt hjørnet. Det er bra med gratis parkering rundt hele Storhamarsenteret. Velkommen til oss i Jønsrudvegen 2 fra og med 15. februar!

Det er fastsatt endringer i kontrollhandlingene for å bekrefte bedret resultat i jan/feb 2020 i kompensasjonsordningene

Søkeren kan unngå at tilskuddet blir avkortet pga underskudd i 2019 hvis foretaket kan vise et forbedret resultat i januar/februar 2020. Det er fastsatt endringer i en av kontrollhandlingene for å bekrefte det forbedrede resultatet.

Formuesverdsettelse av boligeiendom berørt av kommunereformen

Finansdepartementet har avgitt en uttalelse om hvordan overgangsregelen for boliger som havner i en høyere prissone som følge av kommunereformen skal praktiseres.

Fem års oppbevaringstid for tolldokumenter

Tolldirektoratet har vedtatt å reduserer oppbevaringstiden fra ti til fem år for deklarasjoner og grunnlagsdokumenter knyttet til slike deklarasjoner.

Nye økonomiske støttetiltak for næringslivet våren 2021

Regjeringen foreslår at den generelle kompensasjonsordningen forlenges ut juni. I tillegg foreslås flere utvidelser av andre støtteordninger og enkelte nye.