Regelendringer fra 1. juli 2020

Finansdepartementet har gitt en oversikt over regelendringer på sitt ansvarsområde fra 1. juli 2020.

5 gode grunner til å sjekke skatteoppgjøret nøye!

Mandag 22. juni fikk omtrent 2,2 millioner lønnstagere og pensjonister skatteoppgjøret sitt. Før dette har nesten like mange fått skatteoppgjøret, og dermed har i overkant av 4 millioner skattytere fått skatteoppgjøret.

Regjeringens strategi mot hvitvasking

De rapporteringspliktige anvender store ressurser på å etterleve hvitvaskingsregelverket, heter det i strategien. De har berettigede forventninger om at mistanker om hvitvasking og terrorfinansiering blir fulgt opp på en god måte.

Register over reelle rettighetshavere - forskrifter på høring

Tidlig i 2019 ble det vedtatt å etablere et register over reelle rettighetshavere. Nødvendige forskrifter og tekniske løsninger må imidlertid på plass først. Nå er forskriftene sendt på høring.

Finanskomiteen avviser omkamp om omgåelsesregelen

Finanskomiteen avviste den nye fortolkningen av omgåelsesregelen som Finansdepartementet ville innføre gjennom Revidert nasjonalbudsjett.

Portalen for søknad om betalingsutsettelse åpnet 10. juni

Fra 10. juni kunne næringsdrivende, selskap og privatpersoner søke om betalingsutsettelse av de fleste skatte- og avgiftskrav etter en forenklet ordning

Finanstilsynets dokumentbaserte tilsyn med autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap

Finanstilsynet gjennomførte høsten 2019 et dokumentbasert tilsyn med alle autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskap. Et slikt tilsyn gjennomføres hvert tredje år og benyttes blant annet som grunnlag for oppfølging av etterutdanningskrav for autoriserte regnskapsfører og som grunnlag for utvelgelse og gjennomføring av stedlige tilsyn med regnskapsfører og regnskapsførerselskap. Rapporten ble publisert 29. mai 2020.

Betalingsutsettelser for skatt og avgift

De som er økonomisk rammet av virusutbruddet kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og mer fleksibel ordning.

Foreslår flere skatteendringer

Regjeringen foreslår flere endringer for å styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i norske arbeidsplasser i fase 3 i håndteringen av virusutbruddet.

Regjeringen vil videreføre Kontantstøtten for næringslivet; videreføres ut august

Regjeringen vil videreføre Kontantstøtten for næringslivet; videreføres ut august