Skattedirektoratet overtar oppgaver fra Skatteklagenemnda

Fra 1. august 2018 overtok Skattedirektoratet som klageinstans for en rekke saker som tidligere ble behandlet av Skatteklagenemnda

Regelendringer fra 1. juli 2018

Endringer som trer i kraft 1. juli 2018

Forventer skattehopp hvis leieinntekter forhåndsutfylles

Hvis regjeringen får det som den vil skal opptil 100 selskaper som formidler tjenester eller utleie av bolig måtte gi opplysninger til Skatteetaten.

MVA og transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.

Fremdeles uenighet om fradrag for merverdiavgift for transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.

Bransjenorm GDPR for revisorer

Revisorforeningens bransjenorm for behandling av personopplysninger i revisjonsbransjen er nå sendt til Datatilsynet for godkjenning. Utkastet til bransjenorm vil være veiledende for bransjen også før Datatilsynet har gitt sin godkjenning.

Evaluering av Skattefunn

Skattefunn er evaluert på oppdrag fra Finansdepartementet. Evalueringen viser at misbruk skjer og det foreslås endringer som begrenser dette, blant annet endringer i revisors oppgaver.

Flere forenklinger i aksjelovene

Regjeringen følger opp flere av forenklingsforslagene til aksjelovutvalget og foreslår bl.a. enklere regler for avvikling og å oppheve kravet til revisjon av mellombalanser

Lurer du på noe om innførselsmerverdiavgift?

Skatteetaten har i en uttalelse omtalt mange ulike forhold knyttet til innførselsmerverdiavgift.

Regnskapsførerloven - oppsummering av forslagene

Forslaget til ny lov viderefører i hovedsak innhold og omfang på reguleringen fra den gjeldende regnskapsførerloven og -forskriften, men tar noen viktige grep. Lovutvalget foreslår, i likhet med den gjeldende loven, en lov basert på minstekrav til yrkesutøvernes kvalifikasjoner og skikkethet. Det foreslås imidlertid mer regulering direkte i loven og mindre bruk av forskrift.

Ny hvitvaskingslov vedtatt

Ny hvitvaskingslov ble vedtatt i Stortinget 22. mai og sanksjonert av Kongen i statsråd 1. juni. Det er foreløpig ikke bestemt når loven skal tre i kraft.