Arve Hoel

27.02.18
Lokal Revisjon AS går inn i Revisorgruppen

Lokal Revisjon AS gikk 01.01.2018 inn i Revisorgruppen. Revisorgruppen er et nettverk av selvstendige revisjonsfirmaer representert fra Trøndelag i nord til Kristiansand i sør.

Spørsmål om ileggelse av tilleggsskatt på bakgrunn av uoppgitt utbytte

Tilleggsskatt for uoppgitt utbytte, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3. Beløpsmessig utgjør saken tilleggsskatt av et grunnlag på skatt av kr 500 000, tilsvarende manglende oppgitt utbytte for inntektsåret 2015.

Spørsmål om uttaksbeskatning av selskap i forbindelse med anskaffelse av fritidseiendom. Tilleggsskatt. Fradrag for inngående merverdiavgift for driftskostnader

Saken gjelder spørsmål om uttaksbeskatning av selskap som følge av aksjonærens bruk av selskapets fritidseiendom jf. skatteloven § 5-2. Spørsmål om ileggelse av tilleggsskatt jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 for forhold knyttet til aksjonærens bruk av fritidseiendommen, anskaffelse av båt og for fradragsføring av diverse kostnader og diettgodtgjørelser.

Datering, signering og avgivelse av revisjonsberetningen

Spørsmål om signering og datering av revisjonsberetningen har igjen blitt aktualisert i forbindelse med økt bruk av elektronisk signatur. Spesielt har ulike problemstillinger som oppstår på grunn av elektroniske signaturløsningers sporbare tidsstempling vært mye diskutert. Vi vil i denne artikkelen forsøke å klargjøre disse problemstillingene.

Skatteetaten oppfordrer flere til å velge digital skattemelding

Skatteetaten sender i disse dager ut 175.000 brev til personer som mottar skattemeldingen både på papir og i Altinn

Regjeringen med forslag om ny hvitvaskingslov

Lovforslaget skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak og risikovurderinger med tiltak. Også på dette området skal det nå ilegges overtredelsesgebyrer.

Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs

Ved avvikling av virksomhet og konkurs blir det ofte spørsmål om hvem som skal oppbevare regnskapsmateriale og hvor lenge.

Varsler i Altinn - regnskapsførere og revisorer får endelig kopi

Dette er et viktig bidrag for å forbedre etterlevelse og unngå unødvendige sanksjoner som tvangsmulkt.

Endringer i Hvitvaskingsloven - veiledning om kontantforbudet

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) er tillagt en ny bestemmelse om kontantforbud med ikrafttredelse 1. juli 2017. Loven innfører et forbud for forhandlere av gjenstander mot å motta kr 40 000 eller mer i kontanter.

Regler om diettgodtgjørelse for 2018

I fjor kom flere endringer i regelverket for diettgodtgjærelse. Her redegjør vi for gjeldende regler.