Personvernreglene for revisorer

I forbindelse med de nye personvernreglene (GDPR) som trer i kraft 25. mai 2018, arbeider Revisorforeningen med en veiledning på hva dette vil bety for revisorene. I tillegg har vi startet arbeidet med å utarbeide en bransjenorm for revisjonsbransjen. I denne forbindelse er det avholdt et møte med Datatilsynet.

Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV

Det er tilstrekkelig å avtale med arbeidsgiver.

Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"

Hvem skal innrapporteres? Hva skal oppgaven inneholde? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Dette er noen av spørsmålene vi gir svar på i denne artikkelen.

Regnskapsføreren min får brynt seg

Musiker Tom Bogstad har et utradisjonelt yrke. Noen ganger tror han at det skaper utfordringer for regnskapsfører Jan-Ove Molle. Derfor setter han ekstra pris på at Jan-Ove ikke bare styrer regnskapet, men også er hans nærmeste rådgiver.

Bruk av medhjelper, spørsmål om unnskyldelige forhold

Saken gjelder tilleggsskatt for ikke innlevert selvangivelse. Bytte av regnskapsfører. Spørsmål om unnskyldelig forhold. Sekretariatet for Skatteklagenemnda innstilte på å gi den skattepliktige medhold i at det forelå unnskyldelig forhold. Skatteklagenemnda mente at det ikke forelå unnskyldelig forhold.

Regelendringer fra 1. januar

Nye skattesatser, nye skatteregler og andre viktige endringer. Se oversikten her!

De viktigste datoene i 2018

Når kommer skattemeldingen? Når får jeg skattepenger? Dette er de viktigste datoene - i hvert fall rent skattemessig i 2018.

Terskelverdiene for revisjonsplikt prisjusteres

Terskelverdien for revisjonsplikt er hevet til 6 millioner kroner i driftsinntekter og 23 millioner kroner i balansesum.

Endringene i regnskapsloven og aksjeloven vedtatt

Den 5. desember 2017 behandlet Stortinget finanskomiteens innstilling om endringer i regnskapsloven mv. De foreslåtte endringene ble vedtatt med klart flertall.

A-melding for desember 2017 - tvangsmulkt fra 24. januar

Fristen for å levere a-melding for desember 2017 er fredag 5. januar 2018. Påminnelsesbrev sendes ut 10. januar og vedtak fattes 17. januar.