Ileggelse av tilleggsskatt ved forsinket levering av selvangivelse og spørsmål om frivillig retting

Saken gjelder ileggelse av tilleggsskatt, jf. ligningsloven § 10-2 til § 10-4, på bakgrunn av for sen levering av selvangivelse. Spørsmål om unntak fra tilleggsskatt på grunn av frivillig retting. Klagen ble tatt til følge.

Skatteetaten ville ilegge tilleggsskatt - tapte i Skatteklagenemnda

Kan man bli skattlagt for «fordel ved egen bruk» av en eiendom når du ikke bruker eiendommen? Ja, mente Skatteetaten. Det mente ikke Skatteklagenemnda.

Husk fristene for registrering i Foretaksregisteret

Melding om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober.

Bedin

22.09.17
Hva kommer i neste versjon av Altinn?

Altinn kommer i ny versjon i november. Endringene handler først og fremst om innføring av nytt design.

Gjeldsettergivelse - skattemessige konsekvenser for skyldneren

Ved gjeldsettergivelse må en både ta stilling til eventuell skatteplikt, og om ettergivelsen vil ha konsekvenser for retten til fremføre eventuelt opparbeidet underskudd hos skyldneren.

Ny revisorlov på høring

Finansdepartementet har sendt NOU 2017: 15 med forslag til ny revisorlov på høring med frist 4. desember 2017.

Registrer i Føretaksregisteret innan årsskiftet

Enklare, raskare og billigare. Det meste kan du sende inn elektronisk. Nytt høvet!

Nå bør du melde fra om uoppgitt inntekt og formue i utlandet

Innen 30. september mottar Skatteetaten finansopplysninger fra 50 land som kan avdekke skattepliktige inntekter og formue i utlandet.

Smart anvendelse av SAF-T-filen

SAF-T er kommet for å bli og har mange praktiske anvendelsesområder for deg som regnskapsfører.

58 229 regnskapspliktige mottar påminnelse om levering årsregnskap

Husk at forsinkelsesgebyr løper fra 1. august.