Ikrafttredelse for endringer i hvitvaskingsloven

Endringene i hvitvaskingsloven som ble foreslått i Prop. 76L (2016-2017) ble sanksjonert i statsråd 16. juni.

Tilleggsskatt på bakgrunn av uoppgitt utbytte

Ileggelse av tilleggsskatt på bakgrunn av uoppgitt utbytte, jf. skatteforvaltningsloven § 16-2 (2), jf. Ligningsloven § 10-2 til 10-4. Spørsmål om det foreligger unnskyldelige forhold slik at tilleggsskatt ikke skal ilegges jf. ligningsloven § 10-3. Klagen ble ikke tatt til følge.

Uttaksbeskatning av selskap som følge av eneaksjonærs bruk av fritidseiendom anskaffet av selskapet

Saken gjelder spørsmål om uttaksbeskatning av selskap etter skatteloven § 5-2 for bruk av fritidseiendom. Saken reiser spørsmål om eiendommen er anskaffet i selskapet eller eneaksjonærens interesse og om det er faktisk bruk eller disposisjonsrett som skal gi grunnlag for uttaksbeskatningen. Saken er behandlet sammen med NS 38/2017. Klagen ble tatt delvis til følge.

Redusert arbeidsgiveravgift for transport og energi

Fra 2018 vil det igjen bli adgang til å benytte reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Revidert statsbudsjett: Fradragsrett for investeringer i mindre oppstartsbedrifter

Forslaget foreslås innført fra 1. juli 2017. Regjeringen foreslår i tillegg betydelige utvidelser innen skattefavorisert pensjonssparing. Her finner du en oppsummering.

Merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd - spørsmål om omfanget av utleiers frivillige registrering - Skattedirektoratets brev av 10. mai 2017

I et brev 10. mai 2017 til et skattekontor har Skattedirektoratet uttalt følgende om omfanget av utleiers frivillige registrering etter merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd:

Viktige skatteendringer i revidert budsjett

  Regjeringen la i dag frem forslag til revidert budsjett for 2017, og foreslår samtidig disse endringene i skattelovgivningen: Ny ordning med individuell pensjonssparing Det foreslås innført en ny ordning... Innlegget Viktige skatteendringer i revidert budsjett dukket først opp på Skattebetalerforeningen

Søknad om utsettelse - skattemelding formue og inntekt 2016

Regnskapsførere og revisorer kan søke utsettelse til 30. juni for inntil 10 prosent av kundemassen.

Folketrydens grunnbeløp er økt til 93 634 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2017. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 blir dermed kr 93 281.

Betalingsoppdrag er risikosport

Mange regnskapsførere påtar seg betalingsoppdrag på vegne av kunden. Gode rutiner sikrer at betalingen er korrekt og rettidig. Følges ikke rutinene øker faren for svindel betraktelig.